Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας ονομάζεται «Κυκλική Οικονομία και Πράσινη  Ανάπτυξη»

Η κυκλική οικονομία βασίζεται στο σχεδιασμό των βιώσιμων προϊόντων.

Στην εποχή μας, πολλά προϊόντα παθαίνουν βλάβη υπερβολικά γρήγορα, ενώ δεν μπορούν και εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν, να επισκευαστούν ή να ανακυκλωθούν, ενώ αρκετά άλλαπροορίζονται μόνο για μία χρήση. Ορισμένες πρωτοβουλίες και νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) καλύπτουν ήδη, σε ορισμένο βαθμό, πτυχές βιωσιμότητας των προϊόντων, σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση. Ειδικότερα, η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό ρυθμίζει με επιτυχία την ενεργειακή απόδοση και ορισμένα χαρακτηριστικά κυκλικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων.

Η ΕΕ, στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας και κατά περίπτωση, μέσω συμπληρωματικών νομοθετικών προτάσεων, θα εξετάσει τη θέσπιση αρχών βιωσιμότητας και άλλων κατάλληλων τρόπων ρύθμισης των ακόλουθων πτυχών:

– βελτίωση της αντοχής, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, της δυνατότητας αναβάθμισης και της δυνατότητας επισκευής, εξέταση της παρουσίας επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των πόρων

– αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου στα προϊόντα, με παράλληλη διασφάλιση των επιδόσεων και της ασφάλειάς τους

– δυνατότητα ανακατασκευής και υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης

– μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

– περιορισμός των προϊόντων μίας χρήσης και αντιμετώπιση της πρόωρης απαξίωσης

– επιβολή απαγόρευσης στην καταστροφή αδιάθετων αγαθών διαρκείας

– ενθάρρυνση του μοντέλου «προϊόν ως υπηρεσία» ή άλλων μοντέλων στα οποία οι παραγωγοί διατηρούν την κυριότητα του προϊόντος ή την ευθύνη για τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του

– κινητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων λύσεων όπως τα ψηφιακά διαβατήρια, η επισήμανση και τα υδατοσήματα

– επιβράβευση προϊόντων με βάση τις διαφορετικές επιδόσεις βιωσιμότητάς τους, μεταξύ άλλων με σύνδεση των υψηλών επιπέδων επιδόσεων με τα κίνητρα.

Εν ολίγοις, τα νέα παραγόμενα προϊόντα οφείλουν να έχουν τουλάχιστον την ωφέλιμη διάρκεια ζωής, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να μην είναι ρυπογόνα και, κατά την απόσυρση τους,να μπορούν να ανακυκλωθούν στο σύνολο τους.

Πράσινη μετάβαση

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για όλο τον κόσμο. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, η οποία θα μετασχηματίσει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να τονώσει την οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας, να δημιουργήσει βιώσιμη βιομηχανία και βιώσιμες μεταφορές και να μειώσει τη ρύπανση. Η μετατροπή των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες θα καταστήσει τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Συμβάλλει επίσης στον σχεδιασμό των αναγκαίων διαδικασιών στις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις και στη δημιουργία των δομών συντονισμού που απαιτούνται για την εφαρμογή των πράσινων πολιτικών.

Στήριξη των επενδύσεων καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα

Αντανακλώντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης και τη σημασία της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) συμβάλλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για το σκοπό αυτό, τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΤΑΠ θα πρέπει να συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας. Τα κράτη μέλη έχουν προωθήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και ικανότητες, μεταξύ άλλων στους τομείς της βιώσιμης κινητικότητας, της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της κυκλικής οικονομίας και της βιοποικιλότητας.

Πέραν της γενικής απαίτησης να συμβάλει στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να αφιερώσει τουλάχιστον το 37% του συνολικού κονδυλίου του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε μέτρα που συμβάλλουν στους κλιματικούς στόχους.

Το 2021 η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αίτηση υλοποίησης έργων 4,2 GW μέχρι το 2025 μέσω χερσαίων αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων, καταβάλλοντας κρατικές ενισχύσεις ύψους 2,2 δις Ευρώ. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε προκειμένου να πετύχει η χώρα μας, το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.   

Παρ’όλ’αυτα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω γεωγραφικής θέσης θα ήταν θεμιτό, εκτός των αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων, να αναπτυχτούν και οι Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΘΑΠΕ) όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια και η ενέργεια των ωκεανών ή ωκεάνια-γαλάζια ενέργεια (με υποκατηγορίες όπως η κυματική, η παλιρροϊκή οι οποίες προέρχονται από τα κύματα και τα θαλάσσια ρεύματα)

Πολύ σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε περαιτέρω παραγωγή ενέργειας μέσω Υδρογόνου

Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από και να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια με σχετικά υψηλές αποδόσεις και παράλληλα μπορεί να αποθηκευτεί σε αέρια, υγρή μορφή ή με τη μορφή υδριδίων μετάλλων.

Σύμφωνα με έρευνες, ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ θα μπορούσε να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2050, εκ των οποίων το υδρογόνο θα μπορούσε να καλύπτει το 20%, ειδικότερα το 20-50% της ενεργειακής ζήτησης στον τομέα των μεταφορών και το 5-20% στον βιομηχανικό τομέα.

Η οικονομία του ανανεώσιμου υδρογόνου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σε αντίθεση με την οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα.

Χρησιμοποιείται κυρίως ως πρώτη ύλη σε βιομηχανικές διεργασίες αλλά και ως καύσιμο διαστημικών πυραύλων.

Χάρη στις ιδιότητές του, το υδρογόνο έχει τα εξής οφέλη:

• η ενεργειακή του χρήση δεν προκαλεί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (το νερό είναι το μόνο υποπροϊόν της όλης διαδικασίας)

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή άλλων αερίων, όπως είναι τα υγρά καύσιμα

• οι υπάρχουσες υποδομές (για την παροχή και μεταφορά αερίου) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το υδρογόνο

• έχει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από τις μπαταρίες με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και βαρέων εμπορευμάτων.

Όπως έχουμε αντιληφθεί, το θέμα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας ήρθε για να μείνει. Όσο η ενέργεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα τόσο θα συμπαρασύρει το γενικότερο κόστος . Η άμεση λύση του ενεργειακού δεν είναι εφικτή όπως και η ενεργειακή απεξάρτηση. Όπως μας έχει δείξει η ιστορία όταν οι τιμές αυξάνονται, πολύ δύσκολα μειώνονται στα αρχικά τους επίπεδα. Το καλοκαίρι είναι εδώ αλλά ο χειμώνας δεν αργεί. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να θωρακίσει την οικονομία της. Οι αυξήσεις δεν έχουν υποχωρήσει σε σχέση με την εποχή και τα βοηθητικά μέτρα-επιδόματα τύπου «pass», είναι κατασταλτικά. Θα πρέπει να βρεθούν μόνιμες λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ειδικά των εξαγωγικών εταιρειών, ενώ θα πρέπει να θωρακιστεί η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οι Δήμοι της χώρας θα πρέπει να μετατραπούν σε έξυπνες πόλεις με άμεση μείωση των ενεργειακών δαπανών. Τέλος πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαχείρισης και επαναπροώθησης του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Χρήστος Ζαγκλιβέρης 

CFO – UBCS

Continue Reading
Advertisement

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο μειωμένος ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο και τον καφέ επανεξετάζεται – Τα νέα σενάρια που φέρνει το υψηλό δημοσιονομικό κόστος

Στο τέλος του χρόνου παύει να υφίσταται το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, τα εισιτήρια στα θέατρα και τους κινηματογράφους, τα γυμναστήρια, το τουριστικό πακέτο, εκτός και αν δοθεί νέα παράταση. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως απόφαση και όταν πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν εν καιρώ.

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα συγκεκριμένα ήδη και υπηρεσίες εφαρμόζεται από το ξέσπασμα της πανδημίας και τα συνεχή lockdown και μετά και δίνονται συνεχείς 6μηνες παρατάσεις. Πιο συγκεκριμένα το μέτρο το οποίο για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε το 2020 για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρήθηκε και την περίοδο της ενεργειακής κρίσης ενώ ο χρόνος εφαρμογής του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει νέα παράταση του μέτρου, από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι συντελεστές ΦΠΑ για συγκεκριμένες υπηρεσίες και αγαθά θα επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες το θέμα έχει απασχολήσει το αρμόδιο υπουργείο και εξετάζονται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται και αυτό μίας νέας παράτασης, με δεδομένο μάλιστα ότι η ακρίβεια επιμένει στα είδη διατροφής και τα καύσιμα.

Πάντως τα πάντα που προκαλούν επιπρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης, δεδομένου ότι με τον Daniel, τα πάντα έχουν αλλάξει. Ο προϋπολογισμός έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα, καθώς το κόστος των αποζημιώσεων υπερβαίνει κατά πολύ το 1 δις. ευρώ και όπως είναι φυσικό στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετρούν τις δημοσιονομικές αντοχές και αναζητούν κονδύλια για την παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Το κόστος του μέτρου, είναι υψηλό, ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ για έξι μήνες με τις οριστικές αποφάσεις να «κλειδώνουν» έως την κατάθεση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του 2024.

Τι ισχύει σήμερα

Ο μειωμένος ΦΠΑ έχει ισχύ έως το τέλος του έτους για:

Τις μεταφορές:

  • Ο μειωμένος ΦΠΑ 13% καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια των επιβατικών πλοίων, τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων.
  • Το τουριστικό πακέτο.

Την εστίαση:

  • Ο μειωμένος ΦΠΑ 13% αφορά τον καφέ, τα ροφήματα (τσάι, σοκολάτα κ.λπ.) και τα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
  • Τον καφέ, τα ροφήματα και τα μη αλκοολούχα ποτά.
  • Στα εισιτήρια στους κινηματογράφους και τα θέατρα όπου εφαρμόζεται ΦΠΑ 6%.
  • Στα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων.
  • Στα γυμναστήρια, τα κολυμβητήρια και τις σχολές χορού για τις δραστηριότητες που δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
  • Στην εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων τέχνης.
  • Σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία (δηλαδή, σε μάσκες προστασίας και γάντια, αντισηπτικά, διαλύματα για την απολύμανση χώρων και λοιπά), καθώς και σε ορισμένα ιατρικά υλικά αναγκαία για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης, όπως φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης.
  • Στους απινιδωτές, ιατρικές συσκευές για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής.

NEWSIT

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση 2 έως 6 μηνών και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Στο πλαίσιο της πολύπλευρης αρωγής προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, ο υφυπουργός Οικονομικών , Χάρης Θεοχάρης προχώρησε σε έκτακτες τροποποιήσεις προηγούμενων αποφάσεων. Με στόχο τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές της χώρας, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Αξιοποιώντας τις αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Θεοχάρης αναθεώρησε τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και την κατά περίπτωση αναστολή των εισπράξεων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται ότι η παράταση για την καταβολή φορολογικών οφειλών φτάνει έως και τους 6 μήνες.

Συγκεκριμένα:

Α. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 06η.11.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 06.11.2023 των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Β. Στις Δημοτικές Ενότητες Ελυμνίων, Νηλέως και Κηρέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας ‘Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο Δήμο Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι και την 06η.11.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 05.09.2023 μέχρι και 06.11.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Γ. Στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Ενότητες Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Δήμο Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Δήμο Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Δήμο Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στους Δήμους Δομοκού, Στυλίδας και Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι και την 06η.11.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 06.09.2023 μέχρι και 06.11.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από:

α. 04.9.2023 μέχρι και 06.11.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 1 του ‘Αρθρου 1

β. 05.9.2023 μέχρι και 06.11.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 2 του ‘Αρθρου 1

γ. 06.9.2023 μέχρι και 06.11.2023 για τα πρόσωπα της παρ.3 του ‘Αρθρου 1

παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Αναστέλλεται μέχρι και την:

α. 06.11.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.9.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Α της παρ. 1.

β. 06.11.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 05.9.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Β της παρ. 1.

γ. 06.11.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 06.9.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Γ της παρ. 1.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση και ποιοι όχι

Ανοίγει σήμερα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση του Market Pass. Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι νέοι δικαιούχοι, αφού για τους παλαιούς το σύστημα θα κάνει αυτόματα νέες αιτήσεις.

Για την χορήγηση του επιδόματος θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις φετινές δηλώσεις και όσοι έχουν κάνει αίτηση (παλαιοί και νέοι) θα ειδοποιηθούν για το αν η αίτησή τους έγινε η όχι δεκτή.

Να σημειωθεί ότι το Market Pass 2, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται, αφορά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τα ποσά θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται σταδιακά από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 και όπως προβλέπεται όσοι έχουν λάβει την ενίσχυση στον πρώτο κύκλο δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ενώ για το εισοδηματικό κριτήριο θα ληφθούν υπόψη οι φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πάντως και για τους παλαιούς δικαιούχους, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν τον τρόπο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης από ψηφιακή χρεωστική κάρτα σε τραπεζικό λογαριασμό, και αντίστροφα ή έχει μεταβληθεί ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Για τους νέους δικαιούχους εκδίδεται νέα ψηφιακή κάρτα για την πραγματοποίηση αγορών αποκλειστικά σε παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιεία, λαϊκές αγορές, διάφορα καταστήματα τροφίμων. Η νέα κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Για όσους είχαν λάβει την ενίσχυση δεν θα εκδοθεί νέα κάρτα καθώς η ισχύς της κάρτας τους παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Όσοι είχαν επιλέξει ή θα επιλέξουν την καταβολή του επιδόματος σε τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν το 80% της ενίσχυσης που δικαιούνται. Δηλαδή 17,60 – 80 ευρώ το μήνα ή 52,80 – 240 ευρώ για το τρίμηνο. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους χωρίς περιορισμούς.

2. Το Market Pass κυμαίνεται από 22 έως 100 ευρώ το μήνα εφόσον η καταβολή του επιδόματος γίνει σε άυλη ψηφιακή κάρτα. Για το τρίμηνο τα ποσά ανέρχονται σε 66 – 300 ευρώ.

3. 3. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν οριστεί. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης. Την ενίσχυση θα λάβουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 εφόσον έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει, 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού, 24.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ για άγαμους, υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

4. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι πληρωμές της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα γίνουν:

– Έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 και για όσους είχαν λάβει ήδη την ενίσχυση και είναι εκ νέου δικαιούχοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων να έχουν εκκαθαριστεί έως την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

– Έως 5 Νοεμβρίου 2023 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 25 Σεπτεμβρίου και έως 31 Οκτωβρίου 2023, και για όσους οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Continue Reading

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ